ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Contact Info

an image
Company Co.
พุทธภรณ์ มะละคำ
Email: archppm@ku.ac.th

Phone: 02-9428960 ต่อ 330
Fax: 02-940-5413

งานประกันคุณภาพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เอกสารใหม่ประจำปี 2555

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน คุณภาพภายในสำหรับ สถาบัน สำนัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายในสำหรับคณะวิชา
ปีการศึกษา 2554
และปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกแจ้งกำหนดการและแนวทางการประเมินปีการศึกษา 2554 

ปรัชญาและปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

 


 ดาวน์โหลดคู่มือด้านการประกันคุณภาพ มก.
คู่มือระบบประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับสำนัก สถาบัน ปี2554

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับคณะวิชา ปี 2554