ประวัติความเป็นมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกำเนิดจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษา และขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐในลำดับต้น แผนการก่อตั้งคณะฯ จึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยในปีพ.ศ. 2534 คณะทำงานร่างหลักสูตร และจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและโครงการจัดตั้ง ขึ้น โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา จนสามารถก่อตั้งเป็นภาควิชาสถาปัตยกรรม ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อปี 2537 และต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศยกระดับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เพื่อมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมต่อไป โดยมีการแบ่งส่วนบริหารจัดการดังนี้

- ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
- สำนักงานเลขานุการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ปรัชญาคณะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถือกำเนิดภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางวิชาการทางด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้รับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้ อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

วิสัยทัศน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมืองและสภาพแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติอย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์คณะฯ
เนื่องจาก การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้กำหนดกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ โดยให้สภาสถาบันต้องให้ความเห็นชอบเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบัน นั้น

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กำนหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ต้องเหมือนกัน ส่วนเอกลักษณ์ของแต่ละหน่วยงานอาจเหมือนหรือแตกต่างจากมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยต้องสอดคล้องตามจุดเน้น จุดเด่น ของหน่วยงาน
ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงกำหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงานเหมือนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ดังนี้
อัตลักษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สำนึกดี    มุ่งมั่น   สร้างสรรค์   สามัคคี
เอกลักษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อให้บริการด้านการวิจัย การพัฒนาผลงานวิจัยเป็นเชิงพาณิชย์ การออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง และนวัตกรรมอาคาร แก่หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการของนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ห้องสมุด
  3. ห้องสมุด เพื่อให้บริการด้านหนังสือ ตำรา เอกสารสิ่งพิมพ์ CD เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการทำวิจัย ของอาจารย์ และนิสิต