บุคลากรสำนักงานเลขานุการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
 สำนักงานเลขานุการ
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
     
จันทรเพ็ญ ธำรงพิรุณ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
       
 งานคลังและพัสดุ  หน่วยการเงิน                                       หน่วยบัญชี  หน่วยพัสดุ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ  นักวิชาการเงินและบัญชี  พนักงานการเงินและบัญชี  นักวิชาการพัสดุ
พิมสิริ คล้ายขำ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กชพร บัวตุม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นิธินาถ เห็นจงชม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
 งานบริหารและธุรการ  หน่วยสารบรรณ  หน่วยการเจ้าหน้าที่  งานนโยบายและแผน
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่ธุรการ  บุคลากร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดุษฎีภรณ์ สุสกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประเทือง สอนหา สดับภิน พวงมาลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุกัญญา กล้าขยัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
 หน่วยประกันคุณภาพ  งานอาคารสถานที่และ
 โสตทัศนศึกษา
 หน่วยอาคารสถานที่และ
 โสตทัศนูปกรณ์
 
 นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
 
พุทธภรณ์ มะละคำ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จักรพันธ์ แก้วสามเรือน 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปรีชา หนูน้อย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
       
 หน่วยรักษาความสะอาด
 พนักงานอาคารสถานที่  พนักงานอาคารสถานที่    
   
กองเหรียญ  ศิริคูณ สังเวียน ดีสม    
       
 หน่วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร       หน่วยประชาสัมพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
ธนากฤต ช่วยเนียม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เอกภพ หนองคาย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ไพฑูรณ์ คำสวัสดิ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
 หัวหน้างานบริการการศึกษา  หน่วยทะเบียน   หน่วยกิจการนิสิต
 นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการศึกษา   นักวิชาการศึกษา
พจนา สมทรัพย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ณัชชา สวัสดีมูล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชุติณัท ขุนทอง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพทาย คำสวัสดิ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
 หน่วยห้องสมุด หน่วยห้องสมุด    
 นักวิชาการศึกษา พนักงานธุรการ    
   
วรท เพ่งเพียร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
มัญชุสา กนกโชติพึ่งเดช
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
       
 หน่วยบริการโครงการบัณฑิต
 นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
   
กรรณิการ์ บุญหนุน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อุรา  ศรีทองคง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
       
 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
 เจ้าหน้าที่วิจัย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
     
  สุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
       
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการประจำสาขาวิชา )
เลขานุการภาควิชาสถาปัตยกรรม เลขานุภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม   เลขานุการภาควิชานวัตกรรมทางอาคาร
มโนรมย์ ตุ้นสกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุวัจนา สวัสดิ์วงศ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ยุรนาถ ลิ้มเสรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณิสร รักถาวร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.