E-service 

1. แบบคำร้องทั่วไปสำหรับนิสิต

2. แบบขอจัดจ้างอาจารย์พิเศษ

3. แบบขอนิสิตฝึกงาน

 

คู่มือ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

1. การใช้ Email ของ Google KU Email

2. สร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วยจุมล่า เบื้องต้น

3. คู่มือการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์